امیر حسین کاوه متولد سال 1360 و شهر تهران است. ورودش به دنیای موسیقی با فراگیری ساز سه تار نزد آقای فرخ مظهری به سال 1374 آغاز شد. بعد از آن به مدت 5 سال از آموزه های آقای محمد عبدلی در نوازندگی سه تار بهره برد. او مدتی نیز به فراگیری ردیف های آواز ایرانی نزد آقای مظفر شفیعی پرداخته است.
امیرحسین از سال 1385 به عنوان خواننده گروه با آوای رود همکاری داشته.